Новости и События

Платформа дистанционного обучения

Инновационная инфраструктура Украины

Розвиток інноваційної діяльності є одним з важливих факторів підвищення рівня конкурентоспроможності економіки держави. Світовий досвід свідчить, що передові позиції за рівнем розвитку займають ті держави, у яких створено розгалужену інноваційну інфраструктуру.

Як наголосив Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко, в Україні інноваційна інфраструктура тільки формується, і вона потребує серйозних капіталовкладень.

За його словами, Уряд розуміє всю важливість цього процесу, послідовно формуються сприятливі умови для розвитку інноваційної діяльності та розбудови інноваційної інфраструктури.

Голова Держінформнауки нагадав, що в Україні діє Державна цільова економічна програма «Створення інноваційної інфраструктури в Україні» до 2013 р., яка спрямована на створення розгалуженої інфраструктури сприяння інноваційній діяльності на загальнодержавному і регіональному рівнях. Вона охоплює також академічну і вузівську науку, малий бізнес.

В.Семиноженко повідомив, що на даний момент у регіонах вже створено: 24 центри інновацій та трансферу технологій; 108 наукових, навчальних центрів; 34 навчальних науково-виробничих комплексів; 1 інвестиційний (інноваційний) венчурний фонд; 6 небанківських фінансово-кредитних установ; 27 науково-впроваджувальних підприємств; 7 консультаційних центрів з питань інноваційної діяльності; 10 інноваційно-технологічних (інноваційних) кластерів; 22 інноваційні центри; 23 інноваційні бізнес-інкубатори; 38 центрів комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності; 17 підприємств системи НТІ; 1 індустріальний парк; 8 національних контактних пунктів Сьомої рамкової програми ЄС з досліджень та технологічного розвитку; 9 наукових парків; 27 регіональних центрів з інвестицій та розвитку; 7 громадських організацій з питань інноваційної діяльності; 61 іншу інноваційну структуру; 12 технологічних парків.

Крім того, з метою розвитку та оптимізації елементів інноваційної інфраструктури Держінформнауки створено та забезпечується функціонування: Державного інституту науково-технічної та інноваційної експертизи, Національної акціонерної компанії “Укрсвітлолізинг”, яка забезпечує підтримку виробництва і впровадження сучасних світлодіодних систем освітлення та інтегрованого обладнання, передачу їх у лізинг і організацію технічного обслуговування; Української мережі трансферу технологій, яка об`єднує зусилля професійних учасників трансферу технологій та сприяє просуванню розробок українських вчених на внутрішні та зовнішні ринки.

Голова Держінформнауки наголосив, що у 2013 році було проведено досить серйозний обсяг роботи щодо створення об’єктів інноваційної інфраструктури.

Наприклад, у Львівській області продовжується робота зі створення інформаційно-інноваційно-освітньо-просвітницького консорціуму (кластеру), як функціональної структури регіонального центру науково-технічної і економічної інформації. Також у Львівській політехніці розпочав свою роботу Інноваційний офіс. Крім того, Львівська міська рада разом з Інститутом міста і представниками бізнесу створили Львівський центр інновацій з метою стимулювання впровадження та використання нових технологій.

На Івано-Франківщині також триває робота зі створення інноваційної інфраструктури, зокрема ,індустріальних парків. Так, уже визначено Калушську і Долинську промислові зони. Створені робочі групи зі створення індустріальних парків на територіях Хриплинської (територія Івано-Франківської міської ради), Коломийської та Рожнятівської промислових зон. Із вересня 2013 р. розпочав роботу бізнес-інкубатор, створений на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Разом з цим у Києві укладено угоду про співпрацю між Київською МДА, Торгово-промисловою палатою України та Міжнародним благодійним фондом «Сід Форум Україна». У рамках угоди відкрито Київський інноваційний інкубатор «iHub», де молодим підприємцям та Start-Up компаніям для розвитку їхнього бізнесу надаються спеціально обладнані приміщення та майно. На сьогодні свої проекти розвивають 15 Start-Up компаній, автори ще 10 проектів стали віртуальними резидентами інкубатору. У подальшому планується реалізувати проект інноваційного парку Bionic iHub, що дозволить створити до 20 тис. робочих місць. Крім того, для підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, розвитку інноваційної діяльності Київською міською державною адміністрацією опрацьовується питання щодо створення кластера у сфері легкої промисловості.

Також з поточного року на сайті «Криворізького ресурсного центру» почав свою роботу «Віртуальний бізнес-інкубатор».

«Формування інноваційної інфраструктури продовжиться і в наступному році, — запевнив В.Семиноженко. — В Уряді є розуміння важливості цього процесу та його впливу на розвиток економіки держави загалом».

Володимир Семиноженко: У 2014 році Уряд продовжить політику формування інноваційної інфраструктури
Новини Держінформнауки. Пт, 27/12/2013 — 11:45


 

Гринёв Б.В.: «Инновационная инфраструктура в Украине»


ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УКРАИНЕ И ИХ РЕШЕНИЯ

Развитие инновационной деятельности есть одним из важнейших системных факторов повышения уровня конкурентоспособности экономики и национальной безопасности государства. Как свидетельствует мировой опыт, передовые позиции за уровнем технологического и социально-экономического развития занимают государства, в которых создана разветвленная инновационная инфраструктура, которая активно используется для реализации инноваций. В Украине сформированы отдельные элементы инновационной инфраструктуры. В частности, образовано 24 инновационных бизнесы-инкубаторы, 10 инновационных центров, при высших учебных заведениях — подразделения по вопросам интеллектуальной собственности. Кроме того, предприятия, которые проводят инновационную деятельность, пользуются услугами консалтинговых фирм и небанковских финансовых учреждений, но они не могут в полном объеме удовлетворить их потребности. Результаты анализа развития инновационной структуры свидетельствуют об отсутствии надлежащей поддержки инновационной деятельности в стране, основной проблемой при этом есть недостаточное формирование инновационной инфраструктуры. Не поддерживается надлежащим образом деятельность изобретателей, рационализаторов, научных работников, которые имеют завершенные научно-технические разработки, не создаются центры трансферта технологий. Не в полном объеме реализуются образовательный и научный потенциал, прежде всего высших учебных заведений, в сфере информационно-коммуникационных высоких технологий, информационные ресурсы системы научно-технической и экономической информации, в частности базы данных по вопросам технологий, научно-технических достижений. Кроме того, не проводится системный мониторинг инновационного развития экономики, анализ эффективности механизмов государственной поддержки и стимулирования инновационной и научно-технической деятельности, а также сравнительный анализ результатов реализации государственной политики в соответствующей сфере в зарубежных странах. Ненадлежащее состояние информационно-аналитического обеспечения реализации государственной инновационной политики обусловленное такими факторами: ведомственное распределение компетенции относительно реализации государственной инновационной политики в соответствующих областях экономики; отсутствие единого подхода к определению задач, осуществления мероприятий, направленных на их выполнение, и проведение анализа эффективности реализации государственной инновационной политики в отдельных областях экономики; отсутствие единого научно-методического подхода к проведению мониторинга состояния инновационного развития экономики; недостаточный уровень подготовки государственных служащих по вопросам формирования и реализации государственной инновационной политики.

Анализ законодательства по вопросам регулирования деятельности субъектов инновационной инфраструктуры свидетельствует про его несовершенство, фрагментарность, которая сдерживает успешное становление и развитие отечественной инновационной инфраструктуры. В значительной мере эффективность государственной политики из формирования и развития инновационной инфраструктуры снижается вследствие ее бессистемности, ненадлежащей обоснованности, отсутствия четкого размежевания задач между центральными и местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, нескоординированности их деятельности, отсутствия межотраслевых и межрегиональных связей. В рамках государственных программ развитие инновационной инфраструктуры не определено как отдельная проблема, их меры нацелены на создание отдельных инновационных структур. Комплексное решение указанной проблемы требует разработки и выполнения Государственной программы развития системы информационно-аналитического обеспечения реализации государственной инновационной политики и мониторинга состояния инновационного развития экономики. Цель Программы состоит в создании правовых, экономических и организационных условий для развития и повышения эффективности системы информационно-аналитического обеспечения реализации государственной инновационной политики и мониторинга состояния инновационного развития экономики.Развитие системы информационно-аналитического обеспечения реализации государственной инновационной политики и мониторинга состояния инновационного развития экономики может осуществляться путем расширения применения заинтересованными органами исполнительной власти и академиями наук практики независимой подготовки соответственно своей компетенции аналитических, программных и прогнозных документов в сфере инновационной деятельности в отдельных областях экономики. В случае применения указанного варианта проблема несогласованного развития и функционирования составных системы информационно-аналитического обеспечения реализации государственной инновационной политики останется не разрешимой прежде всего на общегосударственном уровне. Оптимальным есть вариант, который предусматривает разработку и выполнения Программы, поскольку это создаст условия для согласованного осуществления органами исполнительной власти и Национальной и отраслевыми академиями наук мероприятий по развитию системы информационно-аналитического обеспечения государственной инновационной политики и мониторинга состояния инновационного развития экономики. В условиях активизации глобальных процессов в мировой экономике большинство развитых стран признала необходимость применения системного подхода к формированию и реализации государственной инновационной политики и развития системы информационно-аналитического обеспечения указанных процессов. Аналогичные программы выполняются в большинстве развитых стран Начиная с 2000 года на заказ Департамента развития инновационной политики Генерального управления предприятий и промышленности Европейской комиссии выполняется программа «European TrendChart on Innovation», направленная на проведение систематических исследований и сравнительного анализа практики формирования и реализации инновационной политики в странах — членах Европейского Союза, а также на углубление диалога между заинтересованными государственными органами, общественными организациями и учреждениями.

Решения вышеупомянутых проблем предполагается осуществить путем: усовершенствования механизма проведения мониторинга состояния инновационного развития национальной экономики, оптимизации системы государственной статистической отчетности в сфере инновационной деятельности и его адаптации к стандартам Европейского Союза; внедрения анализа эффективности применения механизмов государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности, в частности сравнительно с теми, которые применяются в зарубежных странах; развития международного научно-технического сотрудничества в сфере формирования и реализации государственной инновационной политики; повышения квалификации государственных служащих, деятельность которых связанная с формированием и реализацией государственной инновационной политики; проведения конъюнктурных исследований внутреннего и внешнего рынка с целью подготовки предложений относительно определения приоритетов инновационной деятельности; оповещения результатов научных исследований, которые проводятся за счет бюджетных средств; предоставления поддержки в организации и проведении информационно-просветительских и выставочных мероприятий в сфере инновационной деятельности; подготовки предложений относительно усовершенствования нормативно-правовой базы в сфере развития системы информационно-аналитического обеспечения реализации государственной инновационной политики и мониторинга состояния инновационного развития экономики, в частности обеспечения его гармонизации с соответствующими нормами международного права. Программа выполняется на протяжении 2008-2010 лет. Выполнения Программы даст возможность: повысить уровень взаимодействия и эффективность осуществления центральными и местными органами исполнительной власти полномочий в сфере инновационной деятельности; усовершенствовать механизмы государственной поддержки и стимулирование инновационной деятельности; обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга состояния инновационного развития экономики; повысить научный уровень обоснования подходов к формированию и реализации государственной инновационной политики; создать условия для широкого доступа общественности к обсуждению вопросов, связанных с формированием и реализацией государственной инновационной политики; оказывать содействие распространению информации о развитии инновационной деятельности; повысить уровень конкурентоспособности национальной экономики.

Мостовая М. Я. — НИЭИ при Минфине Украины
Источник: http://uiis.com.ua/conf_73/